คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร จะนู

รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา/อาจารย์ประจำ

การศึกษา

 • ศศ.บ. (ปรัชญาและศาสนา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • อ.ม. (ปรัชญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปร.ด. (ไทยศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา

ประสบการณ์

 • 2540 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผลงาน

 • เศรษฐกิจพอเพียงในทัศนะจริยศาสตร์และปรัชญาสังคม. (2545). ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ประวัติศาสตร์ชุมชนสี่แยกทางนำ : วิถีคน วิถีเมือง ชุมชนที่แปรเปลี่ยน. (2550). ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ประวัติศาสตร์ชุมชนท้องถิ่นลุ่มน้ำตาปีตอนบน. (2555). ดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชาไทยศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บทความวิชาการ

 • แนวคิดเรื่องความเสมอภาคในสังคมไทยกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ2540. สุทธิปริทัศน์. ปีที่12 ฉบับที่38 กันยายน-ธันวาคม 2541.
 • อภิปรัชญาทางศาสนากับปัญหาเรื่องความชั่วร้ายและความทุกข์..สุทธิปริทัศน์. ปีที่15 ฉบับที่47 กันยายน-ธันวาคม2544.
 • เศรษฐกิจพอเพียง : เป้าหมายและเกณฑ์ตัดสินคุณค่า. สุทธิปริทัศน์. ปีที่16 ฉบับที่48 มกราคม-เมษายน 2545.
 • ศีลธรรมและจริยศาสตร์ : วิธีการทางจริยศาสตร์. สุทธิปริทัศน์. ปีที่16 ฉบับที่50 กันยายน-ธันวาคม 2545.
 • ฐานความคิดเรื่องจิตสำนึกสาธารณะ.(2549).เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการประจำปี เครือข่าย สถาบันอุดมศึกษา เขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย วันที่ 25-26 สิงหาคม 2549 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ความคาดหวังของผู้อ่านและผู้ใช้ตำราและเอกสารวิชาการ. (2551). การเขียนตำรา บทความ และนำผลวิจัยมาใช้. ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
 • บูรณาการ เรียนรู้สู่ชุมชน. (2552). 4 ทศวรรษนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. ก.ท.ม. : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
 • ชุมชนท้องถิ่นลุ่มนำตาปีตอนบน : เขตเศรษฐกิจและวัฒนธรรมกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ. (2553). ธารวัฒนธรรม ฉบับสัมมนาประวัติศาสตร์สุราษฎร์ธานี. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ประวัติศาสตร์ชุมชนท้องถิ่นลุ่มน้ำตาปีตอนบน. (2555). เอกสารประกอบการสัมมนาประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราช ครั้งที่6 วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช.

หนังสือ

 • บันทึกไม้น้อยกับเศรษฐกิจพอเพียง. (2549). บรรณาธิการ. ก.ท.ม : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
 • แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนกับสังคมไทย. (2555). บรรณาธิการร่วมกับ ศ.ดร. ฉัตรทิพย์ นาถสุภา. ก.ท.ม : สำนักพิมพ์สร้างสรรค์

บทความทั่วไป

 • ความสุขแบบพอเพียง1. ฐานเศรษฐกิจ. 5-8 มกราคม 2546.
 • เศรษฐกิจกับการมองโลก. ฐานเศรษฐกิจ. 30 มกราคม-1กุมภาพันธ์ 2546.
 • เศรษฐกิจกับการมองโลก(ตอนจบ). ฐานเศรษฐกิจ. 9 กุมภาพันธ์-12 กุมภาพันธ์ 2546.
 • จริยธรรมของสงคราม. ฐานเศรษฐกิจ. 8-9 พฤษภาคม 2546.
 • จริยธรรมของสงคราม(ตอนจบ). ฐานเศรษฐกิจ. 11-14 พค. 2546.
 • ถอยหลังเพื่อไปข้างหน้า ฐานเศรษฐกิจ. 21-24 กันยายน 2546.
 • 30ปี 14ตุลา กับคุณค่าทางสังคม. ฐานเศรษฐกิจ. 16-18 ตุลาคม 2546.
 • ความคิดเรื่องข่ายใยชีวิตของFritjof Capra. ฐานเศรษฐกิจ. 22-25 ตุลาคม 2547.
 • สังคมที่พึงปรารถนากับการเลือกตั้ง. กรุงเทพธุรกิจ. 13 ธันวาคม 2547.
 • 4ไม่เลือก10เลือก กับความคิดทางนโยบายพรรคการเมือง. กรุงเทพธุรกิจ. 16 มกราคม 2548.
 • ความคิดเรื่องความรุนแรงใน3จังหวัดภาคใต้. กรุงเทพธุรกิจ. 7 ตุลาคม 2548.

ผลงานดีเด่น/รางวัลที่ได้รับ

 • อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมดีเด่น (ปีการศึกษา 2544)
 • อาจารย์ผู้สอนดีเด่น (ปีการศึกษา 2550)