คณะรัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย) : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ(ภาษาไทย) : รป.ม.
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ) : Master of Public Administration
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ) : M.P.A.

 

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนในระดับมหาบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ให้มีสมรรถนะการจัดการภาครัฐในศตวรรษที่ 21 และการบริหารงานในยุคดิจิทัล

2.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่ปรับเปลียนไปตามบริบทของสังคมและสามารถประยุกต์ทฤษฎีแนวคิดและพัฒนาการทางวิชาการกับการปฏิบัติงานที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็วโดยสามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคิดทฤษฎีกับปรากฏการณ์จริงและนำไปประยุกต์ได้

3.เพื่อให้มหาบัณฑิตของหลักสูตรมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.2558 (มคอ.1)