คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ดร.สุรวงศ์ วรรณปักษ์

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

  • 2557 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ Ph.D.(Public Administration) มหาวิทยาลัยรังสิต
  • 2535 ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (น.ม.) Master of Laws (LL.M.)
  • 2530 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (น.บ.) (Bachelor of Laws (LL.B))

ประสบการณ์

  • พ.ศ. 2556 - 2557 ผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลเบิล อาร์ต 999 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  • พ.ศ. 2553 - 2556 ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ออมทรัพย์ธุรกิจเกษตร จำกัด
  • พ.ศ. 2539 - 2553 รองผู้จัดการใหญ่ และรักษาการแทนผู้จัดการใหญ่ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
  • พ.ศ. 2530 - 2539 รองผู้อำนวยการสถาบันกฎหมายแห่งประเทศไทย

การติดต่อ

  • โทรศัพท์ 02-954-7300-29 ต่อ 656
  • โทรสาร 02-954-8639
  • E-mail : [email protected]