คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ดร.สุชาวดี เดชทองจันทร์ ลิมปนนาคทอง

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

 • รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต(การบริหารทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

 • อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  มิถุนายน 2553 – ปัจจุบัน
 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สิงหาคม 2558 – ปัจจุบัน
 • ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สิงหาคม 2557 – ปัจจุบัน
 • เลขานุการคณะรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มกราคม 2554 – กรกฎาคม 2557
 • บุคลากรระดับ 6 กองแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กร การประปาส่วนภูมิภาค 2552 – 2553
 • บุคลากรระดับ 4-6 งานมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  การประปาส่วนภูมิภาค (2547-2552)
 • ผู้ประสานงาน คณะทำงาน และผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานโครงการประเมินค่างาน (Job Evaluation) การประปาส่วนภูมิภาค ร่วมกับ บริษัท เมอร์เซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (2551)   
 • คณะทำงานโครงการพัฒนาระบบสมรรถนะความสามารถ (competency) การประปาส่วนภูมิภาค ร่วมกับ บริษัท ไทยสกิลพลลัส จำกัด (ดร.รุ่งโรจน์ อรรถานิทธิ์) (2551)   
 • ผู้ประสานงาน คณะทำงาน และผู้ช่วยเลขานุการโครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลฯ กปภ. ระยะที่ 2 (2548-2549) 
 • ผู้ช่วยนักวิจัย (วิจัยเอกสาร) ของ ศ.ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2547)
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2544-2545)
 • ผู้ช่วยวิทยากรฝึกอบรม บริษัทมือฟ้ามั่งจำกัด (2545-2547)

งานวิจัย

 • หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาวิชาการบริหารท้องถิ่น  : เปรียบเทียบการเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD (Student Teams Achievement Division)  กับการเรียนแบบบรรยายปกติ พ.ศ.2554
 • นักวิจัยโครงการราชประศาสนศาสตร์สองสมัย ทุนวิจัยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2564
 • ทีมวิจัยภาคสนามโครงการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว :วิถีท่องเที่ยวชุมชนสู่ไทยแลนด์ริเวียร่า ทุนวิจัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2561
 • นักวิจัยโครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาองค์กรและบุคลากร สู่การเป็น ปภ. 4.0 ทุนวิจัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2561
 • นักวิจัยโครงการจัดทำตัวชี้วัดเพื่อประเมินความเข้มแข็งพื้นที่ดำเนินงานของสถานศึกษาในการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและลดผลกระทบปัญหาพนันที่มีต่อเด็กและเยาวชน โครงการร่วมกับมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ พ.ศ.2560
 • คณะทำงานจัดทำคู่มือการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2560
 • นักวิจัยโครงการวิจัยและประเมินผลการดำเนินกระบวนการสมัชชาคุณธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
 • ปีงบบประมาณ 2559
 • นักวิจัยโครงการวิจัยและประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ 2559
 • นักวิจัยโครงการสำรวจความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อการดำเนินงานของบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

บทความวิชาการ

 • บทความวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 และองค์การนวัตกรรม กรณีศึกษา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. วารสารการบริหารและสังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2564 
 • บทความวิจัย (Research Article) : Human Resource Management and Development of Government Officer 4.0: A Case Study of the Department of Disaster Prevention and Mitigation. Interdisciplinary Research Review (IRR) Vol. 16 No. 6 (2021) : November – December 2021
 • บทความวิชาการเรื่อง ทักษะที่จำเป็นสำหรับนักทรัพยากรมนุษย์ในการจัดการความหลากหลายของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ นำเสนอที่การประชุมวิชาการระดับชาติ The 3rd Bas National Conference 2021ครั้งที่ 3 (ในความร่วมมือ 5 สถาบัน) ภายใต้หัวข้อ “Business Transformation : Social Challenges” วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 จัดโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • บทความวิจัย เรื่อง การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในช่วงวิกฤติ Covid-19 นำเสนอที่การประชุมวิชาการระดับชาติในความร่วมมือ 5 สถาบัน ประจำปี 2563 จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่น (บรรยาย) ปี 2563  
 • บทความวิชาการ เรื่อง การสื่อสารนโยบายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การช่วงสภาวะวิกฤติ covid-19 นำเสนอที่งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 จัดโดย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรมศาสตร์ ปี 2563
 • บทความวิชาการ เรื่อง การจัดการเครือข่ายเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน นำเสนอที่การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปี 2562
 • บทความวิชาการ เรื่อง การจัดการความหลากหลายในองค์การของกลุ่มเพศและกลุ่มเชื้อชาติ นำเสนอที่การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ UTCC Academic ครั้งที่ 2 จัดโดย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี 2561
 • บทความวิชาการ เรื่อง ความเครียด : ตัวส่งเสริมและตัวทำลายทุนมนุษย์ในการปฏิบัติงาน นำเสนอที่ประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ 12 เรื่อง  Health and wellness : สุขภาพและความสุขสบาย จัดโดย เครือข่ายวิจัยประชาชื่นและมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปี 2560
 • บทความวิชาการ เรื่อง การธำรงรักษาคนเก่งในยุค Thailand 4.0 ด้วยแนวคิดการสร้างสมดุลในชีวิตการทำงาน นำเสนอที่การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ปี 2560
 • บทความวิชาการ เรื่อง คุณลักษณะคนเก่งที่พึงประสงค์ขององค์การในยุค Thailand 4.0 นำเสนอที่การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 (NEUNIC) จัดโดย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2560
 • บทความวิชาการ เรื่อง การพัฒนาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งกับชุมชนเมือง: กรณีศึกษา เคหะชุมชนท่าทราย นำเสนอที่การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 4 จัดโดย วิทยาลัยการปกครอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2560
 • บทความวิชาการ เรื่อง ความสอดคล้องระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์และวัฒนธรรมองค์การ  นำเสนอที่ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง "พหุวัฒนธรรม : โอกาสและความท้าทาย" จัดโดย เครือข่ายวิจัยประชาชื่นและมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปี 2559

บริการวิชาการ

 • คณะอนุกรรมการส่งเสริมการขยายโอกาสด้านอาชีพและการทำงานสำหรับผู้สูงอายุ ปี 2563-2566
 • หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ และวิทยากรประจำโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ 2561-2565 ภายใต้การกำกับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ดำเนินการ ณ โรงเรียนวัดกุ่มหัก (อินทโชติประสิทธิ์) อ.หนองแค จ.สระบุรี) 
 • วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกองทุนพัฒนาสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ 2565-2569) วันที่ 8-10 มิถุนายน 2565
 • ทีมวิทยากร (หัวหน้าทีม คือ ผศ.ดร.วลัยพร  รัตนเศรษฐ) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี 5 ปี (พ.ศ.2566 -2570 ) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
 • วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ 2565)
 • ทีมวิทยากร (หัวหน้าทีม คือ ผศ.ดร.วลัยพร  รัตนเศรษฐ) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ 2565) ปี 2563 ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
 • วิทยากรโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ 2562ฯ (ดำเนินการ ณ โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน เขตวัฒนา กทม.) 
 • หัวข้อการบรรยาย การประยุกต์การใช้ IT กับการเรียนการสอน ได้แก่ การทำ Google Form
 • ทีมวิทยากร (หัวหน้าทีม คือ ผศ.ดร.วลัยพร  รัตนเศรษฐ) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ 2563) ปี 2561 ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • วิทยากร อบรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 • หัวข้อการบรรยาย บุคลิกภาพ การสื่อสาร มุมมองในการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม
 • วิทยากร อบรมเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพเลขานุการมืออาชีพ” ให้แก่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ปี 2560
 • ได้รับเกียรติจากสำนักงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัณฑวิทยา กระทรวงยุติธรรม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง นวัตกรรมการสร้างการยอมรับของสังคมต่อกระบวนการแก้ไขผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์ด้วยแนวคิดบุรีรัมย์สันติสุข 9 ดี : กรณีศึกษา "เรือนจำนางรองจังหวัดบุรีรัมย์" พ.ศ.2560
 • อาจารย์พิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร  (วิชาการบริหารการพัฒนา , การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ ,การบริหารการเงินการคลัง) ปี 2551-2552

การติดต่อ