คณะรัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์สมศักดิ์ วานิชยาภรณ์

ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม

การศึกษา

 • MPA. (การบริหารการเงินและการคลัง) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • รองคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ผู้บริหารหลักสูตรปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • หัวหน้าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • หัวหน้าทีมผู้สอนวิชาเศรษฐกิจพอเพียง  คณะรัฐประศาสนศาสตร์   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

ประสบการณ์

 • อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (RBAC)
 • อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาการจัดการ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร(ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตร์)
 • อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาการจัดการ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต(ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตร์)
 • อาจารย์พิเศษ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

งานพิเศษ/งานบริการสังคม

 • โครงการผ่องถ่ายงานชั่งตวงวัด (Outsource) เพื่อรองรับการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรชั่งตวงวัดให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล พ.ศ.2562 (สมศักดิ์  วานิชยาภรณ์– หัวหน้าคณะที่ปรึกษาโครงการ)
 • โครงการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการขยายภารกิจในการรักษาพยาบาลของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ พ.ศ.2562  (สมศักดิ์  วานิชยาภรณ์– นักวิจัยหลัก)
 • โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การเป็น ปภ.4.0 พ.ศ.2562  (สมศักดิ์  วานิชยาภรณ์– นักวิจัยร่วม)
 • โครงการจ้างสำรวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2560   จังหวัดอุทัยธานี (สมศักดิ์  วานิชยาภรณ์– นักวิจัยหลัก)
 • คณะที่ปรึกษาโครงการวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้โครงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและพฤติกรรมไม่เหมาะสมของเด็กและเยาวชน กรณีซิ่ง ซ่า มั่วเซ็กส์ เสพยา (โครงการ 3 ซ) จังหวัดจันทบุรี
 • คณะที่ปรึกษาโครงการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(พ.ศ.2555-2558) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
 • โครงการวิจัยสำรวจความคิดเห็นชุมชนที่มีต่อการดำเนินงานของบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BAFS) พ.ศ. 2556  (สมศักดิ์  วานิชยาภรณ์– นักวิจัยร่วม)
 • โครงการวิจัยสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการดำเนินงานของบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจำกัด (มหาชน) (BAFS) พ.ศ. 2557  (สมศักดิ์  วานิชยาภรณ์– รองหัวหน้าโครงการวิจัยและนักวิจัย)
 • โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2554 (สมศักดิ์  วานิชยาภรณ์– หัวหน้าคณะที่ปรึกษาโครงการ)
 • นักเขียนตำราวิชาการด้านการบริหารจัดการ ทีมงาน Diamond in Business World และสำนักพิมพ์พัฒนาวิชาการ
 • กรรมการบริหารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
 • สมาชิกสามัญ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) (พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน)
 • สมาชิกสามัญ สมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ การตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของ (ร่าง) รูปแบบการบูรณาการระหว่างชุมชน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาเพื่อการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรกรรมแบบครบวงจร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2562
 • วิทยากรร่วม การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาผู้บริหารจังหวัดสระบุรี หัวข้อ เทคนิคการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2558
 • วิทยากรร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2561-2564
 • วิทยากรพิเศษ สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน

ผลงานทางวิชาการ

 • ตำราเศรษฐกิจพอเพียง และตำรา การวิจัยการตลาด
 • ตำรา องค์การและการจัดการ ฉบับสมบูรณ์ และตำรา ทฤษฎีองค์การ ฉบับมาตรฐาน (เขียนร่วม)
 • บทความวิชาการ เรื่อง “Good Governance Rating : มิติใหม่ในการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี”, ในการประชุมวิชาการ การบริหารและการจัดการ  ครั้งที่ 6 วิถีเอเชีย : ทางเลือกใหม่ในการบริหารจัดการโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัย ประชาชื่น วันที่ 21ตุลาคม 2553. กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • บทความวิชาการ เรื่อง “การบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) การสร้างคุณค่าร่วม (CSV) และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”, ในการประชุมวิชาการ การบริหารและการจัดการ  ครั้งที่ 10 การบริหารจัดการเพื่อการปฏิรูป โดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัย ประชาชื่น วันที่ 27 มีนาคม 2558. กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • บทความวิชาการ เรื่อง “การสร้างภูมิคุ้มกันตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย”, ในการประชุมวิชาการ การบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 9 การบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรม โดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557. กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 • บทความวิชาการ เรื่อง “บทบาทของท้องถิ่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลก”ในการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1 ท้องถิ่นภิวัฒน์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21 วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์รีสอร์ทแอนด์สปาจ.นครสวรรค์
 • บทความวิชาการ เรื่อง “บทบาทของภาคเอกชนในประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลก: กรณีศึกษา บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด”ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • บทความวิชาการ เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐกิจดิจิทัลในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาประเทศไทย 4.0”ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2559  วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 • บทความวิชาการ เรื่อง “การเปลี่ยนผ่านเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) สู่เป้าหมายประเทศไทย 4.0 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)”ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 • บทความวิชาการ เรื่อง “การขับเคลื่อนองค์การดิจิทัลเพื่อก้าวสู่การพัฒนาประเทศไทย 4.0” ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 มีนาคม – เมษายน 2562

การติดต่อ