คณะรัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย) : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ(ภาษาไทย) : รป.บ.
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Public Administration
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ) : B.P.A.

 

 

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1.มีคุณธรรม  จริยธรรม  สำนึกพลเมืองดี  รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

2.มีความรอบรู้  สามารถประยุกต์ความรู้และมีทักษะในการประกอบอาชีพต่อไป

3.มีทักษะในการวิเคราะห์  เชื่อมโยงความรู้ในสาขากับสาขาวิชาอื่น

4.สามารถสื่อสารและประสานงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี  มีบุคลิกภาพที่ดีและเป็นที่ต้องการของสังคม

5.มีความเป็นผู้นำพร้อมทั้งจะรับฟังและสามารถเป็นผู้นำที่ดี  ในการพัฒนาเป็นกลุ่ม

6.มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการศึกษาและประกอบอาชีพ