คณะรัฐประศาสนศาสตร์

 

 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
รายวิชา หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
บังคับ 1 รายวิชา 3หน่วยกิต
ความคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3)
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
ปรัชญากับชีวิต (3)
ไทยศึกษา (3)
เศรษฐกิจใหม่และวัฒนธรรมในประเทศกลุ่ม AEC และจีน (3)
ชีวิตและวัฒนธรรมดิจิทัล (3)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
บังคับ 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
สังคมและเศรษฐกิจไทยยุคประเทศไทย 4.0 (3)
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
จิตวิทยาเชิงบวกเพื่อคุณภาพชีวิต (3)
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง (3)
จิตสาธารณะเพื่อชุมชน (3)
กฎหมายในชีวิตประจำวัน (3)
คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (3)
เศรษฐกิจยุคดิจิทัล (3)
ผู้ประกอบการดิจิทัล (3)
การบริการแบบมูลค่าสูง (3)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
บังคับ 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต
คณิตศาสตร์และสถิติ (3)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3)
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต  
โลกของปัญญาประดิษฐ์และ loTs (3)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีเสมือนจริงและเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (3)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนวัตกรรม หุ่นยนต์ (3)
กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
บังคับ 3 รายวิชา 6 หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (-)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1 (3)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2 (3)
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (3)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (3)
หมวดวิชาเฉพาะ (84 หน่วยกิต)
รายวิชา หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน 39 หน่วยกิต  
สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ 3
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 1 3
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 2 3
วิธีวิจัยเบื้องต้น 3
หลักรัฐประศาสนศาสตร์ 3
การบริหารการเงินและการคลัง 3
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3
ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3
นโยบายสาธารณะ 3
การบริหารระบบงานยุติธรรม 3
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปริชญาการเมืองและสังคม 3
การบริหารราชการไทย 3
องค์การและการบริหารแนวใหม่ 3
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 30 หน่วยกิต  
กฎหมายปกครอง 3
การบริหารและการประเมินผลโครงการ 3
การบริหารท้องถิ่น 3
สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ 3
การบริหารการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3
การบริหารภาครัฐดิจิทัล 3
โครงงานรัฐประศาสนศาสตร์ 1 3
โครงงานรัฐประศาสนศาสตร์ 2 3
การฝึกงานหรือสารนิพนธ์ 3
ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 3
กลุ่มวิชาเอกเลือกหรือวิชาโท 15 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาในกลุ่มเอกเลือกต่อไปนี้รวมกันให้ได้ครบ 5 วิชา 15 หน่วยกิต
  กลุ่มที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสมัยใหม่  
การจัดการนวัตกรรมและการบริหารการเปลี่ยนแปลง 3
การจัดการทุนมนุษย์ 3
การพัฒนาภาวะผู้นำ 3
การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3
เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ 3
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3
  กลุ่มที่ 2 การบริหารและบริการสาธาณะร่วมสมัย  
กลไกและระเบียบการบริหารงานภาครัฐ 3
การบริหารเครือข่ายสาธารณะ 3
การบริหารรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน 3
การจัดการเมืองและมหานคร 3
การให้บริการที่ดีเลิศ 3
  กลุ่มที่ 3 นวัตกรรมการจัดการท้องถิ่น  
การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น 3
กลยุทธ์การตลาดเพื่อการพัฒนาการบริหารท้องถิ่น 3
แผนพัฒนาท้องถิ่น 3
การคลังท้องถิ่น 3
การพัฒนาท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ 3
 
กลุ่มที่ 4 การบริหารสาธารณะระหว่างประเทศ  
อาเซียนศึกษา 3
ภูมิรัฐศาสตร์ 3
ยุทธศาสตร์และความมั่นคงระหว่างประเทศ 3
องค์การระหว่างประเทศ 3
การต่างประเทศของไทย 3
 
กลุ่มที่ 5 กฎหมาย (สำหรับการสอบเข้ารับราชการตำรวจ)  
กฎหมายมหาชนเบื้องต้น 3
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3
กฎหมายอาญา1 ภาคทั่วไป 4
กฎหมายอาญา2 ภาคความผิด 4
กฎหมายลักษณะ 3
(รายวิชาอยู่ในหลักสูตรของคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์) หรือเลือกเรียนอื่นที่ในคณะและต่างกำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)
รายวิชา หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์หรือรายวิชาที่เปิดสอนในระดับอุดมศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่คณะอนุมัติให้เป็นวิชาเลือกเสรีได้