คณะรัฐประศาสนศาสตร์

 

 

ภาคเรียนที่ 1 (15 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ความคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3 คณิตศาสตร์และสถิติ 3
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3
การบริหารราชการไทย 3 องค์การและการบริหารแนวใหม่ 3
ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาการเมืองและสังคม 3
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 หลักรัฐประศาสนศาสตร์ 3
  เลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3   เลือกจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (15 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3
นโยบายสาธารณะ 3 การบริหารท้องถิ่น 3
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3 การบริหารระบบงานยุติธรรม 3
สังคมและเศรษฐกิจไทยยุคประเทศไทย 4.0 3
 
วิชาเอกเลือก/วิชาโท 3
สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ 3   วิชาเลือกเสรี 3
  วิชาเลือกเสรี 3      
ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (15 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ 3 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 2 3
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 1 3 โครงงานรัฐประศาสนศาสตร์ 1 3
การบริหารภาครัฐดิจิทัล 3 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 3
การบริหารการเงินและการคลัง 3   วิชาเอกเลือก/วิชาโท 3
  เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3   วิชาเอกเลือก/วิชาโท 3
  วิชาเอกเลือก/วิชาโท 3      
ภาคเรียนที่ 1 (15 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
การบริหารการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 โครงงานรัฐประศาสนศาสตร์ 2 3
การบริหารและการประเมินผลโครงการ 3 การฝึกงานหรือสารนิพนธ์ 3
วิธีการวิจัยเบื้องต้น 3      
กฎหมายปกครอง 3      
  วิชาเอกเลือก/วิชาโท 3