คณะรัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์พูลศักดิ์ ประณุทนรพาล
คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์

การศึกษา

 • ระดับปริญญาโท - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2516
 • ระดับปริญญาตรี - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต Utah State University U.S.A. พ.ศ. 2518

การฝึกอบรม/ดูงาน (เฉพาะที่สำคัญ)

 • การฝึกอบรม  

​- โรงเรียนนายอำเภอ  รุ่นที่  27
- โรงเรียนนักปกครองระดับสูง  รุ่นที่  26
- อบรมหลักสูตร  Introduction  to  Basic  Programming  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  (CIO)
- อบรมหลักสูตรผู้บริหารวัฒนธรรมระดับสูง  รุ่นที่  1
- อบรมหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  รุ่นที่  46
- อบรมหลักสูตร “Role of the Chairman Program Class 28/2012”

 • การดูงานต่างประเทศ

ศึกษาดูงานการปกครอง การเลือกตั้ง สิ่งแวดล้อม การพาณิชย์ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน  เยอรมัน ออสเตรีย จีน ฯลฯ

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการบริหารจัดการพระมหามณฑปสู่มาตรฐานโลก
  วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร (2565-ปัจจุบัน)
 • คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย (2563-ปัจจุบัน)
 • คณะกรรมการบริหารโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย (2561-ปัจจุบัน)
 • ที่ปรึกษาอธิการบดีอาวุโส มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (2559-ปัจจุบัน)
 • เลขาธิการและกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (2558-ปัจจุบัน)

ประสบการณ์

 • ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี (2561)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม (2560-2563)
 • กรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย (2560-2562)
 • รองอธิการบดีอาวุโสสายงานภาคีสัมพันธ์และผู้อำนวยการวิทยาลัยการประปา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  (2559)
 • กรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย (2558-2560)
 • ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย (2558-2559)
 • รองอธิการบดีสายงานการตลาดและภาคีสัมพันธ์และผู้อำนวยการวิทยาลัยการประปา
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (2558-2559)
 • กรรมการที่ปรึกษาวชิราวุธวิทยาลัย (2557-2560)
 • รองอธิการบดีฝ่ายภาคีสัมพันธ์และ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการประปา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  (2555-2558)
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และรักษาการคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  (2553-2555)
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (2551-2553)
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ (2549-2551)
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก (2547-2549)
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (2543-2547)
 • ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง (2540-2543)
 • ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น กรมการปกครอง (2539-2540)
 • นายอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม (2536-2539)
 • นายอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (2534-2536)
 • นายอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก (2531-2534)

ประชุม-สัมนา (เฉพาะที่สำคัญ) ปี 2558-2553

 • งานประชุมขงจื่อโลก ครั้งที่ 10 หัวข้อ “ความร่วมมือส่งเสริมการพัฒนาสถาบันขงจื่ออย่างต่อเนื่อง”
  วันที่ 5-7 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์เวิลด์ เอ็กซ์โปเซี่ยงไฮ้ ณ  นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • งานประชุมขงจื่อโลกครั้งที่ 11 หัวข้อ “นวัตกรรมความร่วมมือและการมีส่วนร่วม” วันที่ 10-12 ธันวาคม พ.ศ. 2559
  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • งานประชุมขงจื่อโลกครั้งที่ 12
  หัวข้อ “ความร่วมมือการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างชุมชนในอนาคตสำหรับมนุษย์ชาติ”
  วันที่ 12-14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เมืองซีอานสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • ประชุมขงจื่อโลกครั้งที่ 13 หัวข้อ “การปฏิรูปนวัตกรรมเพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาในอนาคต”
  วันที่ 3-5 ธันวาคม พ.ศ. 2561
  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เมืองเฉินตู สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • ประชุมการศึกษาภาษาจีนนานาชาติ วันที่ 9-11 ธันวาคม พ.ศ. 2562
  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เมืองฉางซา สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • ประชุมความร่วมมือสถาบันขงจื่อแห่งภูมิภาคเอเชียด้วยระบบออนไลน์ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รางวัล

 • รางวัลครุฑทองคำ ข้าราชการพลเรือนดีเด่นปีงบประมาณ 2550-2551 ของสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
 • รางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปีการศึกษา 2552 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดดีเด่นของภาคตะวันออก ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2553

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ชั้นสายสะพาย  มหาวชิรมงกุฎ

​การติดต่อ

โทรศัพท์ 02-954-7300-29 ต่อ 743
โทรสาร. 02-954-8639
E-mail : [email protected]