คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ศูนย์ที่ปรึกษานวัตกรรมวิชาการและการตลาดภาครัฐ

โครงการอบรมและบรรยายพิเศษ

            

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-954-7300 ต่อ 656,668 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์