คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิติพล ธาระรูป

อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การศึกษา

 • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการความขัดแย้ง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ G.P.A. 3.94
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ G.P.A. 3.69
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) G.P.A. 3.94

การวิจัย

พ.ศ.2566
 • โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาความพร้อมของวิสาหกิจชุมชนของการจัดการห่วงโซ่อุปทานของสมุนไพร ภายใต้การจัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundament  Fund)  ประจำปีงบประมาณ 2566 (แหล่งทุน : กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
 • คณะทำงานโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้อัตลักษณ์ชุมชนคลองปากปิด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้การจัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundament  Fund)  ประจำปีงบประมาณ 2566 (แหล่งทุน : กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
 • โครงการศึกษาความพร้อมของวิสาหกิจชุมชนของการจัดการห่วงโซ่อุปทานของสมุนไพร ภายใต้การจัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundament  Fund) ประจำปีงบประมาณ 2566 (แหล่งทุน : กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
 • คณะทำงานการจัดทำหนังสือบทเรียนและแนวทางการ ดำเนินงานป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิตอย่างบูรณาการ สำหรับชุมชนท้องถิ่น ภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของชุมชนท้องถิ่นในสถานการณ์วิกฤตและตลอดช่วงชีวิต (แหล่งทุน : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ)
พ.ศ.2565
 • คณะที่ปรึกษาของ SGS (Thailand) ในการจัดทำแผนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ในโครงการยกระดับการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
พ.ศ.2564
 • โครงการศึกษาความพร้อมของวิสาหกิจชุมชนของการจัดการห่วงโซ่อุปทานของสมุนไพร ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากทุนแผนงานเชิงกลยุทธ์ด้านทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิยจัยและนวัตกรรม (ววน.) ตามกรอบการสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)
 • คณะทำงานโครงการวิจัยเรื่องพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและพื้นที่การเรียนรู้ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากทุนแผนงานเชิงกลยุทธ์ด้านทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ตามกรอบการสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)
พ.ศ.2562
 • โครงการวิจัยการสังเคราะห์รูปแบบ กลไกและแนวทางการปลูกฝังเจตคติ และวัฒนธรรมสุจริต เพื่อการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานป.ป.ช. (แหล่งทุน : สำนักงานป.ป.ช.)
 • โครงการพัฒนางานวิจัยการออกแบบลายผ้าไทยสำหรับธุรกิจสปาความร่วมมือระหว่าง คณะรัฐประศาสนศาสตร์ และคณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีการศึกษาพ.ศ. 2561-2562 ภายใต้การดำเนินงานวิจัยธีม Wellness มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ปีการศึกษา 2562 (แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)
พ.ศ.2561
 • โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการปฏิรูปเรือนจำ และกระบวนการคืนผู้ต้องขังสู่ชุมชนสันติสุข กรณีศึกษาเรือนจำอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ปีการศึกษา 2561 (แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)
 • โครงการจัดทำตัวชี้วัดเพื่อประเมินความเข้มแข็งพื้นที่ดำเนินงานของสถานศึกษาในการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและลดผลกระทบปัญหาพนันที่มีต่อเด็กและเยาวชน ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (แหล่งทุน : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ)
พ.ศ.2560
 • การถอดโมลเดลจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ 2560 ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) (แหล่งทุน:ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน))
พ.ศ.2559
 • โครงการวิจัยและประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมจังหวัดคุณธรรมศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ 2559 ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (แหล่งทุน : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน))
 • งานวิจัย เรื่อง การประเมินผลการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ปีงบประมาณ 2559 ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) (แหล่งทุน : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน))
พ.ศ.2558
 • โครงการวิจัยและประเมินผลการดำเนินกระบวนการสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2558 ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) (แหล่งทุน : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน))
 • โครงการการวิจัยและประเมินผลการดำเนินกระบวนการสมัชชาคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) (แหล่งทุน : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน))
พ.ศ.2557
 • โครงการวิจัยและประเมินผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติปี พ.ศ. 2555-2559 ของเครือข่ายองค์กรภาคีภายใต้การดำเนินโครงการสมัชชาคุณธรรม ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (แหล่งทุน : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน))

ผลงานวิชาการ

พ.ศ.2566
 • นิติพล ธาระรูป และณัฐวดี ลิ้มเลิศเจริญวนิช. (2566). บทวิเคราะหระบบเครดิตทางสังคมของสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย. วารสารปัญญาภิวัฒน์, 15(2),
พ.ศ.2565
 • นิติพล ธาระรูป และกฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์. (2565). มุมมองของวิสาหกิจชุมชนต่อนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์. วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 20(2), 322-332.
 • นิติพล ธาระรูป, ธิฏิรัตน์ พิมลศรี, ณัฐวดี ลิ้มเลิศเจริญวนิช, ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี. (2565). วัฒนธรรมองค์การกับการสร้างสังคมสุจริต. วารสารปัญญาภิวัฒน์, 14(1), 321-332.
พ.ศ.2564
 • ธิฏิรัตน์ พิมลศรี, ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี, นิติพล ธาระรูป,ณัฐวดี ลิ้มเลิศเจริญวนิช. (2564). การปลูกฝังวัฒนธรรมสุจริต เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์การ. วารสารสุทิปริทัศน์, 35(3) , 81-97.
พ.ศ.2563
 • Phimolsria,T., Thararoop, N. (2020). Work Happiness of Ministry of Public Health Officers in Thailand. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 15 (3), 686-705.
 • นิติพล ธาระรูป. ปรัชญา พิระตระกูล. และกมลศิริ วงศ์หมึก (2564). เมืองมรดกโลกกับการสร้างอัตลักษณ์ด้วยทุนทางวัฒนธรรมในธุรกิจสปา. วารสารปัญญาภิวัฒน์, 13(1), 92-103
พ.ศ.2562
 • การป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมเพื่อสร้างสังคมสันติสุข :บทเรียนจาก การปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองหมู่บ้านจังหวัดบุรีรัมย์ ในการจัดงานประชุมวิชาการสาขารัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 9 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผ่านนโยบายบุรีรัมย์สันติสุข จังหวัดบุรีรัมย์. ในการจัดงานประชุมวิชาการสาขารัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 9 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • การปฎิรูปเรือนจำผ่านกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยเพื่อคืนผู้ต้องขังสู่สังคม กรณีศึกษาเรือนจำอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal Silpakorn University สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, 12 (5), 42-57.
พ.ศ.2561
 • การถอดบทเรียนรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมของสัมคมไทย ในปี พศ. 2537-2559 ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 56 วันที่ 30 มกราคม 2561 - 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • การประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาจังหวัดคุณธรรม กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี ในการประชุมวิชาการ ระดับชาติ UTCC Acadamic Day ครั้งที่ 2 วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • เอกสารประกอบการสอนวิชา PA 302 การบริหาร และประเมินผลโครงการ
พ.ศ.2560
 • การถอดบทเรียนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ จังหวัดคุณธรรม ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาการจัดการ วันที่ 19 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับการพัฒนาจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม นำเสนองานวิชาการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 สุขภาพและความสุข วันที่ 3 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • การวิจัย และประเมินผลการดำเนินกระบวนการสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2558 ในวารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 98 ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2560
พ.ศ.2559
 • การถอดบทเรียนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติภายใต้การดำเนินการสมัชชาคุณธรรม วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 93 ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2559
 • การสร้างพลเมืองสู่อาเซียนด้วยการจัดการเรียนแบบใช้วิธีการทำโครงการแก้ไขปัญหา นำเสนองานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง พหุวัฒนาธรรมโอกาส และความท้าทาย วันที่ 25 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
พ.ศ.2558
 • สภาพปัญหา การจัดการความขัดแย้ง และความสำเร็จในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์สันติวิธี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยวารสารสุทธิปริทัศน์ปีที่ 29 ฉบับ 91 ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2558

งานการบริการวิชาการ

พ.ศ.2565
 • โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พื้นที่รับผิดชอบ ตำบลลาดงา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ.2562
 • คณะทำงานโมเดลบุรีรัมย์สันติสุขร่วมกับนายเสรี ศรีหะไตร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
 • คณะทำงานโครงการจัดการเรียนระยะสั้นให้กับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน
พ.ศ.2561
 • คณะทำงานโครงการจัดการเรียนระยะสั้นให้กับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • คณะทำงานจัดทำเอกสารแผนชีวิตหมู่บ้านสู่วิถีชีวิต: กระบวนสร้างสันติสุข 9 ดี จากท่านเสรี ศรีหะไตร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
พ.ศ.2560
 • คณะทำงานจัดทำคู่มือการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)
 • การเขียนโครงการคุณธรรม ให้กับภาคีเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดราชบุรี
 • กระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้กับนายอำเภอบางมูลนากเพื่อขยายผลไปสู่อำเภอต่างๆ ในจังหวัดพิจิตร
พ.ศ.2559
 • คณะทำงานจัดทำคู่มือการดำเนินส่งเสริมจังหวัดคุณธรรมนำร่อง ปี 2559
 • คณะทำงานจัดทำเอกสารประกอบการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพิจิตร เรื่อง ภาพรวมการเสริมสร้างจังหวัดคุณธรรมพิจิตร

การบริหารหลักสูตร

 • พ.ศ.2560-2563 หัวหน้าหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐ และเอกชน

อื่นๆ

 • นิติพล ธาระรูป. (2560). เอกสารประกอบการสอนวิชาการบริหาร และประเมินผลโครงการ. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
 • ได้รับเครื่องหมายแสดงความสามารถนักเหินเวหากิตติมศักดิ์ของกองทัพอากาศ 5 มีนาคม พ.ศ.2564 ตามคุณสมบัติผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมกิจการโดดร่มเหินเวหากองทัพอากาศ ซึ่งผู้บัญชาการทหารอากาศเห็นสมควรมอบให้เป็นเกียรติ (กิตติมศักดิ์)
 • ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ.2562-ปัจจุบัน
 • ได้รับรางวัลส่งผลงานการผลิตสื่อการสอนด้วย Digital ปีการศึกษา 2559 ประเภทรางวัล Web content
 • นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559
 • ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ในการนำเสนอโครงการประกวดรางวัลการปฏิบัติที่ดี เรื่อง การสร้างความเป็นพลเมืองด้วยการจัดการเรียนแบบใช้วิธีการทำโครงการแก้ไขปัญหา

วิทยากร

 • พ.ศ.2560 ได้รับเกียรติจากสำนักงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัณฑวิทยา ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง นวัตกรรมการสร้างการยอมรับของสังคมต่อกระบวนการแก้ไขผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์ด้วยแนวคิดบุรีรัมย์สันติสุข 9 ดี : กรณีศึกษา "เรือนจำนางรองจังหวัดบุรีรัมย์"
 • พ.ศ.2560 วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะทางวิชาการด้วยการเขียนบทความวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • พ.ศ.2559 วิทยากร การนำเสนองานวิจัยการส่งเสริมจังหวัดคุณธรรมให้กับคณะผู้บริหารศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
 • พ.ศ.2559 วิทยากรเรื่อง การเขียนบทความอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ และเผยแพร่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • พ.ศ.2559 วิทยากรเรื่อง การถอดองค์ความรู้กระบวนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม
 • พ.ศ.2558 วิทยากรเรื่อง สภาพปัญหา การจัดการความขัดแย้ง และความสำเร็จในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์สันติวิธี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เสนอต่อ คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ.2558 วิทยากรการเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองด้วยเทคนิค Project-Based Learning(สกอ.พิจารณาคัดเลือก)

การติดต่อ

 • คณะรัฐประศาสนศาสตร์ อาคาร 5 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กทม. 10210
 • E-mail: niti[email protected]