คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ดร.นิสรา ใจซื่อ

รองคณบดี

การศึกษา

 • ปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาพัฒนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ประสบการณ์

 • ผู้จัดการแผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด
 • หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม บริษัท คอลล์วัน จำกัด
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ผลงานวิชาการ

 • รายงานผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง. พ.ศ.2557 โดยทุนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ถอดบทเรียนจากโครงการวิจัยชุมชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคม ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554
 • โครงการวิจัยสำรวจความคิดเห็นชุมชนที่มีต่อการดำเนินงานของบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BAFS) พ.ศ. 2556 (นิสรา ใจซื่อ – นักวิจัยร่วม)

บทความวิชาการ

 • ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง. สุทธิปริทัศน์. ปีที่ 30 ฉบับที่ 96 ตุลาคม-ธันวาคม 2559

การติดต่อ

 • โทรศัพท์ 02-954-7300-29 ต่อ 656
 • โทรสาร 02-954-8639
 • E-mail : [email protected]