คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รับเชิญเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดจันทบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รับเชิญเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) และแผนปฏิบัติ.....

อ่านต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) และแผนปฏิบัต�.....

อ่านต่อ

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ไทยไปจีน 1 เทอมการศึกษา

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ไทยไปจีน 1 เทอมการศึกษา            ระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2561 ถึง 20 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้รับผิดชอ�.....

อ่านต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รับเชิญเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการนำกระบวนการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รับเชิญเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสต�.....

อ่านต่อ

ศูนย์ที่ปรึกษาฯ รปศ.DPU จัดบรรยายพิเศษ “ระบบการเลือกตั้งแบบ PRIMARY VOTE กับการพัฒนาทิศทางการเมืองไทย”

ศูนย์ที่ปรึกษาฯ รปศ.DPU จัดบรรยายพิเศษ “ระบบการเลือกตั้งแบบ PRIMARY VOTE กับการพัฒนาทิศทางการเมืองไทย”           ศูนย์ที่ปรึกษานวัตกรรมวิชาการและการตลาดภาครัฐ คณะรัฐประศาสนศาส�.....

อ่านต่อ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์)

คณะรัฐประศาสนศาสตร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์)           โดยมีนายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปาฐ.....

อ่านต่อ

ศูนย์ที่ปรึกษานวัตกรรมวิชาการและการตลาดภาครัฐ คณะรัฐประศาสนศาสตร์จัดโครงการอบรม “การสื่อสารทางการเมืองยุคดิจิทัล”

ศูนย์ที่ปรึกษานวัตกรรมวิชาการและการตลาดภาครัฐ คณะรัฐประศาสนศาสตร์จัดโครงการอบรม “การสื่อสารทางการเมืองยุคดิจิทัล”           ในหัวข้อกลยุทธ์การสื่อสารทางการเมืองท้อ�.....

อ่านต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รับเชิญเป็นวิทยากรบริการวิชาการจังหวัดจันทบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ  คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื.....

อ่านต่อ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ โดยศูนย์ที่ปรึกษานวัตกรรมและการตลาดภาครัฐ "จัดโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง ระบบการเลือกตั้งแบบไพรมารีโหวต (Primary Vote)

          คณะรัฐประศาสนศาสตร์ โดยศูนย์ที่ปรึกษานวัตกรรมและการตลาดภาครัฐ "จัดโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง ระบบการเลือกตั้งแบบไพรมารีโหวต (Primary Vote) กับการพัฒนาทิศทางการเมืองไทย&quo.....

อ่านต่อ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์) คณะรัฐประศาสนศาสตร์

          ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ และรับฟังบรรยายพิเศษ "การบริหารงานสาธารณภัย 4.0 ในสภาวะวิกฤติ : การจัดการ.....

อ่านต่อ

คณะรปศ. จัดโครงการอบรมการสื่อสารทางการเมืองยุคดิจิทัล รุ่นที่1 วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561

*** ปิดรับสมัคร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการอบรมการสื่อสารทางการเมืองยุคดิจิทัล รุ่นที่1 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00-16.00น. กลยุทธ์การสื่อสารทางการเมืองท้องถิ่นยุคดิจิท�.....

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 คณะรปศ. ทำ 3 กิจกรรมหลัก นำโดยคณบดีไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงที่วปอ.

คณะรปศ. มีกิจกรรมหลายด้าน 1. คณบดีไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงที่วปอ. 2. รองคณบดีวิชาการ และอาจารย์ ไปบริการวิชาการอบรมที่เทศบาลนครนนทบุรี 3. รองคณบดีกิจ�.....

อ่านต่อ