คณะรัฐประศาสนศาสตร์

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ กับ เทศบาลเมืองบางบัวทอง

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ กับ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยธุรกิจ�.....

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ดร.สุชาวดี เดชทองจันทร์ ลิมปนนาคทองและดร.วัชระวินภ์ คำเขียว

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ขอแสดงความยินดีแด่ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (์NIDA) ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้แก่ .....

อ่านต่อ

ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ "การเขียนยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ"

เมื่อวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธา.....

อ่านต่อ

นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีเดช นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เข้ารับรางวัลเกียรติบัตรจาก นายพิรัชย์เทพ คงขาว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม รักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีเดช นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เข้ารับรางวัลเกียรติบัตรจาก นายพิรัชย์เทพ คงขาว ผู้อำนวยการกล.....

อ่านต่อ

นายวายุพัชร ประกอบกิจ นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ได้รับประกาศเกียรติคุณ ในให้การสนันสนุนภารกิจจิตอาสา ประจำปี 2564

เมื่อวันพุธ ที่ 29 ธันวาคม 2564  นายวายุพัชร ประกอบกิจ นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ซึ่ง เป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา ได้รับประกาศเกียรติคุณ ในให้ก�.....

อ่านต่อ

ผศ.ดร. วลัยพร รัตนเศรษฐ และ อ.สมศักดิ์ วานิชยาภรณ์ด้รับเชิญเป็นวิทยากรกระบวนการให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ( สศช.)ในการรับฟังความคิดเห็นในร่างแผนฯ13

เมื่อวัน จันทร์ที่ 22 พ.ย. 2564 ผศ.ดร. วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ และ อ.สมศักดิ์ วานิชยาภรณ์ รองคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์​ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรกระบวนการให้สำนักงานคณะก�.....

อ่านต่อ

ประธานนักศึกษาพร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการคณะรัฐประศาสนศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา งานมหากฐิน งานบุญประเพณีปลอดเหล้า ณ วัดโคกสำเริง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุร

วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2564 “มหกรรมทอดกฐินสร้างสุข งานบุญปลอดเหล้าประเพณี” ประธานนักศึกษาพร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการคณะรัฐประศาสนศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา งานมหากฐิน งาน�.....

อ่านต่อ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายภูรีภัทร วิจิตรธัญญะ นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายภูรีภัทร วิจิตรธัญญะ ซึ่งเป็นนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 และนายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ผู้ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น&.....

อ่านต่อ

โครงการบรรยายพิเศษ การปรับตัวของระบบราชการต่อความท้าทายใหม่ในปัจจุบัน และอนาคต

  วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้รับผิดชอบวิชานโยบายสาธารณะ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และวิชาสถาบันการเมือง�.....

อ่านต่อ

อีก 1 รางวัลสำหรับ ของน้องไอซ์เบิร์ก เดือนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มีคุณภาพและมีคุณค่าจริงๆ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอีก 1 รางวัลของน้องไอซ์เบิร์ก นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีเดช เดือนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1        ได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทา�.....

อ่านต่อ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิติพล ธาระรูป ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิติพล ธาระรูป อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์” .....

อ่านต่อ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี และดร.กฤตติกา เศวตอมรกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง,คณะที่ปรึ�.....

อ่านต่อ