คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ผศ. ดร. วลัยพร รัตนเศรษฐ พร้อมทีมวิจัย เข้ารับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในโครงการวิจัยราชประศาสนศาสตร์สองสมัย ณ ศาลากลาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม​ 2565 ผศ. ดร. วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี​คณะรัฐ​ประ​ศา​สน​ศาสตร์​ และหัวหน้าโครงการวิจัยราชประศาสนศาสตร์สองสมัย พร้อมด้วย อาจารย์สมศักดิ์ วาณิชยาภรณ์ ดร.สุชาวดี .....

อ่านต่อ

ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐพร้อมด้วย อาจารย์สมศักดิ์ วาณิชยาภรณ์ ดร.สุชาวดี เดชทองจันทร์ ลิมปนนาคทองเข้ารับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในโครงการวิจัยราชประศาสนศาสตร์สองสมัย ณ ศาลากลาง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม​ 2565 ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี​คณะรัฐ​ประ​ศา​สน​ศาสตร์​ และหัวหน้าโครงการวิจัยราชประศาสนศาสตร์สองสมัย พร้อมด้วย อาจารย์สมศักดิ์ วาณิชยาภรณ์ ดร.สุชาวดี �.....

อ่านต่อ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จัดงานปฐมนิเทศและสนทนาทางวิชาการ

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานวิชาการเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งช่วงเช้า มีปาฐกถา​พิเศษ หัวข้อทิศทางของภาครัฐในมิติแห่งการพลิกผันแ.....

อ่านต่อ

ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ รับเชิญเป็นวิทยากรในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ DPU โดยผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี  รับเชิญเป็นวิทยากรในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และพัฒนากลไก การขับ�.....

อ่านต่อ

ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี รับเชิญเป็นวิทยากรในการจัดทำแผนการขับเคลื่อนด้านมาตรฐานทางจริยธรรมของกรมศุลกากร (พ.ศ. 2566-2570)

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ DPU โดยผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี  รับเชิญเป็นวิทยากรในการจัดทำแผนการขับเคลื่อนด้านมาตรฐานทางจริยธรรมของกรมศุลกากร (พ.ศ. 2566-2570) พร้อมด้วย ดร.สุชาวดี เดชทองจั.....

อ่านต่อ

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ กับ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ กับ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วล.....

อ่านต่อ

ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ และอาจารย์สมศักดิ์ วานิชยาภรณ์ รองคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้เข้าพบท่านผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ ท่านรองผู้ว่าการและท่านผู้บริหารของการเคหะแห่งชาติ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ และอาจารย์สมศักดิ์ วานิชยาภรณ์ รองคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้เข้าพบ "นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ" ท่านผู้ว่�.....

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา อาจารย์สมศักดิ์ วานิชยาภรณ์ รองคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร หลักสูตรการฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน Team Building & Walk Rally

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา อาจารย์สมศักดิ์ วานิชยาภรณ์ รองคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร หลักสูตรการฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน Team Building & Walk Rally หัวข้อ”สร้างค�.....

อ่านต่อ

ดร.สุชาวดี เดชทองจันทร์ ลิมปนนาคทอง อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสน​ศาสตร์​ DPU ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนแผนกลยุทธ์กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2565-2569 และจัดทำแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาสหกรณ์​ ปีงบประมาณ​ 2566"

เมื่อวันที่ 8-10 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ดร.สุชาวดี เดชทองจันทร์ ลิมปนนาคทอง อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสน​ศาสตร์​ DPU ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนแผนกลยุทธ์กอ.....

อ่านต่อ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในโครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ 9 ของสถาบันพระปกเกล้า

โครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ 9 ของสถาบันพระปกเกล้า คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วม เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2 คน ได้แก่ นางสาวกนกวรรณ เปลี่ยนรัมย.....

อ่านต่อ

ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี รับเชิญเป็นวิทยากรในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ DPU โดยผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี รับเชิญเป็นวิทยากรในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมด้�.....

อ่านต่อ

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ กับ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองท์ กรุ๊ป จำกัด

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสัจจา 1 สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ กับ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ �.....

อ่านต่อ