คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุชาวดี เดชทองจันทร์ ลิปนนาคทอง อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุชาวดี เดชทองจันทร์ ลิปนนาคทอง อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ และนักศึกษาทุนของมหาวิทยาลัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศา.....

อ่านต่อ

ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รับเชิญเป็นวิทยากรในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตราด 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) พร้อมด้วย ดร.สุชาวดี เดชทองจันทร์ ลิมปนนาคทอง

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ DPU โดยผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี รับเชิญเป็นวิทยากรในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตราด 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมด้วย ดร.สุชาวดี เดชท.....

อ่านต่อ

ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี​คณะรัฐ​ประ​ศา​สน​ศาสตร์​ และหัวหน้าโครงการวิจัยราชประศาสนศาสตร์สองสมัย พร้อมด้วยทีมวิจัย นำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในโครงการวิจัยราชประศาสนศาสตร์สองสมัย ณ ศาลากลาง จังหวัดอ่างทองและจังหวัดสิงห์บุรี

ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี​คณะรัฐ​ประ​ศา​สน​ศาสตร์​ และหัวหน้าโครงการวิจัยราชประศาสนศาสตร์สองสมัย พร้อมด้วย อ.สมศักดิ์ วาณิชยาภรณ์ และ ชญาณี ภู่เงิน นำเสนอและแลกเปลี่ยนความค�.....

อ่านต่อ

ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี​คณะรัฐ​ประ​ศา​สน​ศาสตร์​ และหัวหน้าโครงการวิจัยราชประศาสนศาสตร์สองสมัย พร้อมด้วยทีมวิจัย นำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในโครงการวิจัยราชประศาสนศาสตร์สองสมัย ณ ศาลากลาง จังหวัดนครนายกและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม​ 2565)  ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี​คณะรัฐ​ประ​ศา​สน​ศาสตร์​ และหัวหน้าโครงการวิจัยราชประศาสนศาสตร์สองสมัย พร้อมด้วย อาจารย์สมศักดิ์ วาณิชยาภรณ์ และ ชญ�.....

อ่านต่อ

ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี​คณะรัฐ​ประ​ศา​สน​ศาสตร์​ และหัวหน้าโครงการวิจัยราชประศาสนศาสตร์สองสมัย พร้อมด้วยทีมวิยจัย เข้ารับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในโครงการวิจัยราชประศาสนศาสตร์สองสมัย ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม​ 2565 ผศ. ดร. วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี​คณะรัฐ​ประ​ศา​สน​ศาสตร์​ และหัวหน้าโครงการวิจัยราชประศาสนศาสตร์สองสมัย พร้อมด้วย อาจารย์สมศักดิ์ วาณิชยาภรณ์ ดร.สุชาวดี เดช.....

อ่านต่อ

ผศ. ดร. วลัยพร รัตนเศรษฐ พร้อมทีมวิจัย เข้ารับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในโครงการวิจัยราชประศาสนศาสตร์สองสมัย ณ ศาลากลาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม​ 2565 ผศ. ดร. วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี​คณะรัฐ​ประ​ศา​สน​ศาสตร์​ และหัวหน้าโครงการวิจัยราชประศาสนศาสตร์สองสมัย พร้อมด้วย อาจารย์สมศักดิ์ วาณิชยาภรณ์ ดร.สุชาวดี .....

อ่านต่อ

ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐพร้อมด้วย อาจารย์สมศักดิ์ วาณิชยาภรณ์ ดร.สุชาวดี เดชทองจันทร์ ลิมปนนาคทองเข้ารับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในโครงการวิจัยราชประศาสนศาสตร์สองสมัย ณ ศาลากลาง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม​ 2565 ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี​คณะรัฐ​ประ​ศา​สน​ศาสตร์​ และหัวหน้าโครงการวิจัยราชประศาสนศาสตร์สองสมัย พร้อมด้วย อาจารย์สมศักดิ์ วาณิชยาภรณ์ ดร.สุชาวดี �.....

อ่านต่อ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จัดงานปฐมนิเทศและสนทนาทางวิชาการ

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานวิชาการเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งช่วงเช้า มีปาฐกถา​พิเศษ หัวข้อทิศทางของภาครัฐในมิติแห่งการพลิกผันแ.....

อ่านต่อ

ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ รับเชิญเป็นวิทยากรในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ DPU โดยผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี  รับเชิญเป็นวิทยากรในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และพัฒนากลไก การขับ�.....

อ่านต่อ

ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี รับเชิญเป็นวิทยากรในการจัดทำแผนการขับเคลื่อนด้านมาตรฐานทางจริยธรรมของกรมศุลกากร (พ.ศ. 2566-2570)

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ DPU โดยผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี  รับเชิญเป็นวิทยากรในการจัดทำแผนการขับเคลื่อนด้านมาตรฐานทางจริยธรรมของกรมศุลกากร (พ.ศ. 2566-2570) พร้อมด้วย ดร.สุชาวดี เดชทองจั.....

อ่านต่อ

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ กับ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ กับ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วล.....

อ่านต่อ

ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ และอาจารย์สมศักดิ์ วานิชยาภรณ์ รองคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้เข้าพบท่านผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ ท่านรองผู้ว่าการและท่านผู้บริหารของการเคหะแห่งชาติ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ และอาจารย์สมศักดิ์ วานิชยาภรณ์ รองคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้เข้าพบ "นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ" ท่านผู้ว่�.....

อ่านต่อ