คณะรัฐประศาสนศาสตร์

โครงการบรรยายพิเศษ การปรับตัวของระบบราชการต่อความท้าทายใหม่ในปัจจุบัน และอนาคต

 

วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้รับผิดชอบวิชานโยบายสาธารณะ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และวิชาสถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย เลขาสถาบันพระปกเกล้า บรรยายพิเศษ (online) ในหัวข้อเรื่อง “การปรับตัวของระบบราชการต่อความท้าทายใหม่ในปัจจุบัน และอนาคต” นอกจากนี้ยังมีคณาจารย์ และบุคคลภายนอกเข้าร่วมรับฟังและร่วมซักถาม เป็นห้องเรียนแบบมีส่วนร่วม