คณะรัฐประศาสนศาสตร์

อีก 1 รางวัลสำหรับ ของน้องไอซ์เบิร์ก เดือนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มีคุณภาพและมีคุณค่าจริงๆ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอีก 1 รางวัลของน้องไอซ์เบิร์ก นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีเดช เดือนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1

       ได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2562 จาก สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ในการนี้ผลงานดีเด่นอันเป็นที่ประจักษ์ของนักศึกษาในการเข้ารับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน มีดังนี้
                    ด้านภาวะผู้นำเด็กและเยาวชน
                    ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
                    ด้านจิตอาสาเพื่อสังคม

และในวันพุธ ที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 7.30 น. ได้มีพิธีอันเชิญรางวัลพระราชทานสู่โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ และนักศึกษาได้กล่าวขอบคุณผู้สนับสนุน รวมถึงความรู้สึกและปลูกฝังค่านิยมอันดีที่จะส่งผลให้นักเรียนในโรงเรียนเป็นเยาวชนที่ดีและเป็นต้นกล้าคุณธรรมของชาติบ้านเมืองสืบต่อไป