คณะรัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิติพล ธาระรูป ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิติพล ธาระรูป อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  อนุสาขาวิชาการบริหารรัฐกิจ