คณะรัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี และดร.กฤตติกา เศวตอมรกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง,คณะที่ปรึกษาโครงการอนาคตศึกษา (SSC Future Team) ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และ ดร.กฤตติกา เศวตอมรกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็น เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร