คณะรัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ DPU โดย ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีรับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.2561-2565) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ DPU  โดย ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีรับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.2561-2565) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1

           วันจันทร์ที่ 10-11 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.2561-2565) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 พร้อมด้วย อาจารย์สุชาวดี เดชทองจันทร์ ลิมปนนาคทอง เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงแผนทั้งระบบและเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาระดับพื้นที่ให้บรรลุเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ศักยภาพของจังหวัดและสนองตอบต่อความความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี