คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ DPU นำทีมคณาจารย์บริการวิชาการ รับเชิญเป็นวิทยากร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ DPU  นำทีมคณาจารย์บริการวิชาการ รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

           วันพฤหัสบดี ที่ 6-7 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย อาจารย์ชัยศักดิ์ ศุกระกาญจน์ อาจารย์สุชาวดี เดชทองจันทร์ ลิมปนนาคทอง และนายพัชวี มณีฉาย เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพของจังหวัดและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ มีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน โดยมี​ นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมฯ ในครั้งนี้ ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์พลาซ๋า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์