คณะรัฐประศาสนศาสตร์

รปศ. มธบ. โดยผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี นำทีมคณาจารย์บริการวิชาการเป็นวิทยากร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (พ.ศ.2561-2565)

รปศ. มธบ. โดยผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี นำทีมคณาจารย์บริการวิชาการเป็นวิทยากร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (พ.ศ.2561-2565)  และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565         

          วันจันทร์ที่ 3-4 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  รับเชิญเป็นวิทยากร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (พ.ศ.2561-2565) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมด้วย อาจารย์สุชาวดี เดชทองจันทร์ ลิมปนนาคทอง โดยมี​ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมฯในครั้งนี้ ณ ห้องบุหงาส่าหรี ลีฟวัลเล่ย์ รีสอร์ท อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี