คณะรัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ DPU โดยผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี รับเชิญเป็นวิทยากรในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ.2561-2565 (พ.ศ.2565)

         คณะรัฐประศาสนศาสตร์ DPU โดยผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี  รับเชิญเป็นวิทยากรในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ.2561-2565 (พ.ศ.2565) และพัฒนากลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด พร้อมด้วย ดร.กฤติกา  เศวตอมรกุล  อาจารย์สุชาวดี เดชทองจันทร์ ลิมปนนาคทอง นายพัชวี มณีฉาย  ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี และโรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับสถาพปัญหาความต้องการของพื้นที่  ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐบาล กำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

         ทั้งนี้  นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานประชุม ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี