คณะรัฐประศาสนศาสตร์

เจาะลึก!! 6 ทักษะแห่งอนาคต DPU CORE โมเดลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พัฒนาทักษะแห่งอนาคต 6 ด้าน ที่ เด็กรปศ.ยุคใหม่ ต้องมี!!

        มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ DPU เห็นความสำคัญในการพัฒนาทักษะมนุษย์ ผนวกการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนและการทำงานของนักศึกษา ที่มุ่งเน้นการผลิต และพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต โดยที่ผ่านมาในทุกหลักสูตรปริญญาตรี จะมีองค์ประกอบสำคัญฝังอยู่ เรียกว่า DPU CORE (ดีพียู คอร์) เพื่อผลักดันให้นักศึกษานำความรู้มาประยุกต์ใช้และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชิ้นงานต่างๆ ที่นักศึกษาทำในระหว่างการเรียน และยังเป็นหลักประกันว่าบัณฑิตที่จบออกไปนั้นจะสามารถตอบสนองความต้องการในยุคศตวรรษที่ 21 ได้เป็นอย่างดี โดยจะเน้นพัฒนาทักษะ 6 ด้าน ต่อไปนี้

ทักษะทางเทคโนโลยี  Technological skills

ปัจจุบัน ประเด็นปัญหาเรื่องของการว่างงาน เริ่มถูกพูดถึงกันมากขึ้น เนื่องจากความต้องการของตลาดแรงงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม บริษัท และองค์กรต่าง ๆ เริ่มเปลี่ยนจากการสรรหา “คน” ที่มีความเชี่ยวชาญเพียงอย่างเดียวเปลี่ยนเป็นการหา “คน” ที่สามารถเข้าใจและใช้เทคโนโลยีมาช่วยให้เกิดกระบวนการทำงานที่รวดเร็วมากขึ้น หรือต้องมี Technological skills นั่นเอง ที่ DPU เราสอนให้นักศึกษาต้องมีความคล่องตัวในการใช้เทคโนโลยี  เริ่มต้นวางพื้นฐานการเรียนให้นักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ทุกหลักสูตร นักศึกษาจะได้เรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล อุปกรณ์และวิธีการทำงานต่างๆ ตั้งแต่ชั้นปี 1 เช่น แชทบอท เครื่องพิมพ์ 3 มิติ โรบอท โดรน ภาพเสมือน 3 มิติ และปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น

ทักษะการวิเคราะห์และแก้ปัญหา  Analytical and problem – solving skills

การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา จำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องอาศัยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ มิฉะนั้นแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นอาจขยายความรุนแรงหรือกลับมาเกิดซ้ำอีก ที่ DPU เราจึงเน้นสร้างกระบวนการคิดในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและขั้นตอนการแก้ปัญหาแบบขั้นต่อขั้น รวมถึงการเลือกใช้เครื่องมือ เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถต่อยอดองค์ความรู้ สู่การสร้าง Business Project ได้ต่อไป

ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ Entrepreneurial skills

ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ มีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ซึ่งเกิดจากผู้ประกอบการเหล่านั้นได้สร้าง ‘นวัตกรรม’ ผ่านสิ่งใหม่หรือนำสิ่งเก่ามาปฏิบัติในรูปแบบใหม่ เกิดเป็นวัฏจักร การทำลายอย่างสร้างสรรค์ หรือพูดง่ายว่า ธุรกิจใหม่จะเข้ามาล้างธุรกิจที่มีอยู่เดิมไปเรื่อยๆ และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีกว่าแก่สังคม การเรียนการสอนทักษะผู้ประกอบการ Entrepreneurial skills จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตขึ้นได้ ที่ DPU เราปลูกฝังทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้นักศึกษาตั้งแต่เริ่มเรียนชั้นปี 1 ในทุกสาขาวิชา เพราะถือเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยให้นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงาน ที่เรียกว่า Capstone Projects ของทีมนักศึกษาจากต่างสาขาและประสบการณ์ หัวข้อโครงการอาจเกิดจากนักศึกษาเองหรือการชี้แนะจากพันธมิตรในเครือข่ายของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งสถาบัน DPU X (ดีพียู เอ็กซ์) เพื่อให้มีระบบนิเวศที่เหมาะกับการสร้างผู้ประกอบการแห่งศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมระยะสั้นเพื่อให้นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไปได้เพิ่มเติมความรู้และทักษะใหม่ เช่น หลักสูตร Blockchain เทคโนโลยีสำหรับผู้ประกอบการ อีกด้วย

ทักษะการสื่อสาร Communication skills

ปัญหาในการทำงานทุกวันนี้ “การสื่อสาร” ถือเป็นปัจจัยหลักที่จะสร้าง หรือ ลด ปัญหาในการทำงาน ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบจากการสื่อสารคือ ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน น้ำเสียงไม่เต็มใจให้บริการ หรือช่วยเหลือ น้ำเสียง-ท่าทางในการสื่อสาร ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการสื่อ ภาษาที่ใช้ก่อให้เกิดความระคายเคืองมากกว่าก่อให้เกิดความร่วมมือ เป็นต้น ที่ DPU นักศึกษาจะได้เรียนรู้แนวทางในการพัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ ลดปัญหาที่ไม่ควรจะเกิดอันเนื่องจากสื่อสารที่ผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพิ่มความประทับใจแก่ผู้สนทนา ไม่ว่าจะเป็นเจ้านาย ลูกค้า เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง รวมทั้งแนะนำแนวทางในการรับมือข้อร้องเรียนปัญหาต่างๆได้อย่างมืออาชีพ และเปลี่ยนเป็นการสร้างความประทับเข้ามาแทนที่

ทักษะการทำงานเป็นทีม Teamwork skills

ทักษะการทำงานเป็นทีม นับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่บัณฑิตทุกคนจำเป็นต้องมี เพราะไม่ว่าจะจบไปจะทำงานในตำแหน่งใดก็ตาม องค์กรใด หรือแม้กระทั้งเป็นเจ้าของธุรกิจของตนเอง ก็ย่อมมีความต้องการคนที่ทำงานเป็นทีมได้ดี เพราะถึงแม้เราจะทำงานคนเดียวได้เก่งเท่าใด แต่ถ้าขาดทักษะการทำงานเป็นทีมแล้ว อาจทำให้การทำงานร่วมกันสะดุด ไม่เป็นอย่างที่คาดหวัง ไม่ก่อเกิดประสิทธิภาพให้กับงานได้ ที่ DPU มุ่งให้นักศึกษาเปลี่ยนไอเดียให้เป็นธุรกิจ ให้ได้ลงมือปฎิบัติจริง สร้างทีมงานที่แข็งแกร่ง จากการรวมตัวของเพื่อนนักศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์ เพื่อเรียนรู้เปิดใจ เชื่อใจ รู้จักการสนับสนุน การให้เกียรติ รู้จักแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ และรู้จักการบริหารจัดการเลือกคนให้ถูกกับงาน พื้นที่การเรียนรู้แบบใหม่ที่ ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เช่น Makerspace,Coworking space และ Collaborative space

ทักษะด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ Creative thinking skills

“ความคิดสร้างสรรค์” สามารถเรียนรู้กันได้ แต่คงไม่ใช่จากการนั่งฟังเล็กเชอร์ หรือท่องจำอยู่แต่ในห้องเรียนเดิมๆเพียงอย่างเดียว ที่ DPU นักศึกษาจะได้รับการปูพื้นฐานทักษะความคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นไอเดีย ตั้งแต่การให้ความรู้ หลักการ และแนวคิด จนนักศึกษาสามารถเรียนรู้และพัฒนาการคิดอย่างสร้างสรรค์ของตัวเองได้ผ่านการทดลอง การสำรวจ การตั้งคำถาม การสันนิษฐาน ไปจนถึงการใช้จินตนาการและวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถเลือกเรียนเจาะลึกในศาสตร์ที่สนใจ เรียนแบบเน้นสร้างผลงาน สร้างสรรค์ชิ้นงาน ผสมความรู้ด้านดิจิทัลและความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้อง