คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี รับเชิญเป็นวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 16

         Smart Organization กับการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติและไทยแลนด์ 4.0 

         เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รับเชิญเป็นวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 16 หัวข้อ Smart Organization กับการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติและไทยแลนด์ 4.0 ให้แก่ข้าราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และบุคลากรจากหน่วยงานภายนอก ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 4 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

          ทั้งนี้ขอขอบพระคุณท่านรองอธิบดีชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ ให้การต้อนรับและดูแลอย่างใกล้ชิด