คณะรัฐประศาสนศาสตร์

รปศ. กับงานบริการสังคม เรียนรู้ สู่การปฏิบัติจริง (กกต. คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด)

         รปศ. กับงานบริการสังคม เรียนรู้ สู่การปฏิบัติจริง (กกต. คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด)

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะรปศ. นำทีมนักศึกษา ทำหน้าที่กรรมการการเลือกตั้ง เพื่อจัดการการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด  โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือช่วงแรกปฏิบัติงานตั้งแต่ เวลา 08.00-15.00 น. เพื่อดูแลการเลือกตั้ง และช่วงที่สอง เวลา 15.00-20.00 น. เพื่อทำหน้าที่ในการนับคะแนนเลือกตั้ง  ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น กรุงเทพมหานคร