คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ภาพแห่งความประทับใจ รอยยิ้มแห่งความสำเร็จ ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

           มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 แบ่งเป็นดุษฎีบัณฑิตรุ่นที่ 11 มหาบัณฑิต รุ่นที่ 33 ประกาศนียบัตรบัณฑิต รุ่นที่ 7 และบัณฑิต รุ่นที่ 47 ในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 3,457 คน โดยมี รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นประธานในการมอบปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 

          โดยในปีนี้ มีบัณฑิตคณะรัฐประศาสนศาสตร์เข้ารับปริญญาบัตร เป็นรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 8 คน และรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จำนวน 116 คน