คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นำทีมคณาจารย์บริการวิชาการ จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

         วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นำทีมคณาจารย์บริการวิชาการ จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณารูปแบบและวิธีการประเมินผลโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมด้วยอาจารย์สมศักดิ์ วานิชยาภรณ์ รองคณบดี ดร.นิสรา ใจซื่อ และนายพัชวี มณีฉาย ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร