คณะรัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จับมือ การเคหะแห่งชาติ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการภาครัฐและเทคนิคการจัดการสมัยใหม่

           วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 คณะรัฐประศาสนศาสตร์จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ โดยมี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ลงนามร่วมกับ ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ โดยมี ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ และ คุณสัญญา หวะสุวรรณ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสัจจา 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์