คณะรัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง "ความท้าทายในการกำหนดยุทธศาสตร์ เพื่อความมั่นคงขององค์การภาครัฐและประเทศไทยในศตวรรษที่ 21"

          วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ปณิธาน วัฒนายากร อดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี มาบรรยายพิเศษ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) ในรายวิชาองค์การเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้หัวข้อเรื่อง "ความท้าทายในการกำหนดยุทธศาสตร์ เพื่อความมั่นคงขององค์การภาครัฐและประเทศไทยในศตวรรษที่ 21" ณ ห้องประชุมสัจจา 1 อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์