คณะรัฐประศาสนศาสตร์

รปศ.ชวนร่วมฟังบรรยายพิเศษ "ความท้าทายในการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคงขององค์การภาครัฐและประเทศไทยในศตวรรษที่ 21"

          คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดโครงการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "ความท้าทายในการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคงขององค์การภาครัฐและประเทศไทยในศตวรรษที่ 21" โดย รศ.ดร.ปณิธาน วัฒนายากร อดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี  ในวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. (ลงทะเบียน 09.30 น.)  ณ ห้องประชุมสัจจา 1 อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ลงทะเบียนเข้าร่วม คลิก>> https://forms.gle/3zreSApndjrDvbEe9