คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง "การขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้การเปลี่ยนแปลง เศรษฐกิจ สังคม การเมืองในปัจจุบันและอนาคต"

          วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ DPU โดย ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง "การขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้การเปลี่ยนแปลง เศรษฐกิจ สังคม การเมืองในปัจจุบันและอนาคต" ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ.2564) ณ โรงแรมพัทยา ดิสคัฟเวอร์รี่ บีช อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี