คณะรัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จัดปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “๘๗ ปี ประชาธิปไตยไทยไปถึงไหน”

           คณะรัฐประศาสนศาสตร์ DPU จัดปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “ ๘๗ ปี ประชาธิปไตยไทยไปถึงไหน” โดยองค์ปาฐก ท่านกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้งนี้
ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ โดยท่านอาจารย์ ดร.เลิศลักษณ์ ส.บุรุษพัฒน์ ท่านอาจารย์สมศรี ลัทธพิพัฒน์ กรรมการอำนวยการ ให้เกียรติร่วมต้อนรับ นอกจากนี้ ท่านอาจารย์ปรียา อุนรัตน์ ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา ผศ.นงนุช ศรีธนาอนันต์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวฯ ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรปศ. และแขกผู้มีเกียรติตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการปาฐกถาพิเศษในครั้งนี้  ณ ห้องดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อาคาร 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์