คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รับเชิญเป็นวิทยากร ในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรีและแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2563

          เมื่อวันที่ 20-22 สิงหาคม 2562 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดย ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี  รับเชิญเป็นวิทยากร ในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรีและแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2563 พร้อมด้วย อ.สมศักดิ์ วานิชยาภรณ์ รองคณบดี และดร.นิสรา ใจซื่อ 

          ทั้งนี้ นายณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานประชุม ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา บีช รีสอร์ท ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี