คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ช้างไทยรับมังกรจีน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ DPU ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก มหาวิทยาลัยนานาชาติ กวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน

          เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ DPU นำโดย ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณาจารย์ คณะกรรมการนักศึกษาและตัวแทนนักศึกษา ต้อนรับนักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยนานาชาติ กวางสี เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปีการศึกษา 2562 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ อ.นิติพล ธาระรูปและคณะ