คณะรัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์DPU นำนักศึกษาปริญญาโท เพิ่มประสบการณ์เชิงพื้นที่ของการบริหารภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในวัฒนธรรมที่หลากหลาย จังหวัดปราจีนบุรี

          คณะรัฐประศาสนศาสตร์ โดยผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี ดร.นิสรา ใจซื่อ ดร.กฤตติกา เศวตอมรกุล ดร.สุรวงษ์ สุวรรณปักษ์ อาจารย์ประจำพร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิตดูงาน เพิ่มประสบการณ์เชิงพื้นที่ของการบริหารภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในวัฒนธรรมที่หลากหลาย

          ทั้งนี้ได้รับการอนุเคราะห์ดูแล ประสานการดูงานทั้งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี การดูงานที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ การดูแลเรื่องอาหารและขนมหลายมื้อ ตลอดจนร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาตลอดสองวันหนึ่งคืน 

          ขอขอบพระคุณยิ่งท่านบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจัวหวัดปราจีนบุรีและทีมงาน ที่กรุณาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและดูแลด้วยไมตรีจิตที่ดียิ่งและขอบพระคุณท่านพากร วงษิราบัตรที่กรุณาประสานการดูงานที่โรงงาน บริษัท Advantage Footwear Co., Ltd.