คณะรัฐประศาสนศาสตร์

การบรรยายพิเศษ ประสบการณ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้นำ ผู้บริหาร ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยคุณวีระ ศรีวัฒนตระกูล

   การบรรยายพิเศษ “ประสบการณ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้นำ ผู้บริหาร ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม” หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)

         โดยได้รับเกียรติจากนายวีระ ศรีวัฒนตระกูล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายกสมาคมส่งเสริมการค้าประจวบ - มะริด 3 ชั่วโมงเต็มแน่นด้วยสาระ ประสบการณ์ และสร้างแรงบันดาลใจ