คณะรัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ DPU นำนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี และปริญญาโท ศึกษาดูงาน ณ บ้านไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นำนักศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ป.ตรี และหลักสูตรป.โท มาศึกษาดูงาน พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ณ บ้านไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

           โดยศึกษาดูงานที่ชุมชนบ้านไทยสามัคคี โรงคั่วกาแฟ ฟาร์มเห็ดเมืองหนาว ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำแหนมเห็ด ๓ ชนิด และเก็บภาพที่ผาเก็บตะวันอันสวยงาม 

          ขอขอบพระคุณยิ่งท่านนายอำเภอ วังน้ำเขียวที่กรุณาประสานการดูงานและอำนวยความสะดวก ตลอดจนให้การดูแลและต้อนรับด้วยตนเอง ตลอดการดูงาน ขอบคุณท่านพัฒนาการอำเภอ กำนัน. ท่านประธานสภาจังหวัด และทีมงานทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและประทับใจยิ่ง