คณะรัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ DPU จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดชลบุรี วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2562

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2562

            ภาคเช้า “ศึกษาดูงานการปรับตัวของเทศบาลนครแหลมฉบังต่อการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก EEC “ 

           ขอขอบคุณยิ่งท่านประธานที่ปรึกษาคณะผู้บริหาร ท่านบุญเลิศ น้อมศิลป์ และท่านนายกเทศมนตรี จินดา ถนอมรอด ให้การต้อนรับและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณาจารย์และนักศึกษาจำนวน 120 คน นอกจากนี้ขอขอบคุณยิ่งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา ทัองถิ่นจังหวัดชลบุรีที่กรุณาประสานการติดต่อ อำนวยความสะดวกและมาดูแลคณะด้วยตนเอง

           ภาคบ่าย ดูงานการบริหารจัดการกองทัพเรือ เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของแสนยานุภาพของกองทัพ และภารกิจของประเทศชาติ 

           ขอขอบคุณยิ่งท่านพลเอกนพดล ฟักอังกูร ที่กรุณาประสานและกรุณามาดูแลในการดูงานครี้งนี้ด้วยตนเอง ขอขอบคุณยิ่งท่านวรุณ วีระกุล ผู้บังคับการเรือหลวงจักรีนฤเบศรและนายทหารเรือทุกท่านที่ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย ตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและเต็มไปด้วยมิตรภาพแสนดี