คณะรัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ DPU จัดโครงการสัมมนารัฐประศาสนศาสตร์สหกิจศึกษา รุ่นที่ 3

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ DPU จัดโครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์สหกิจ รุ่นที่ 3 สาขาการบริหารงานภาครัฐและเอกชน ปีการศึกษา 2561

           โดยคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์เป็นประธานเปิดงานและ ผศ.ฉัตรมงคล แน่นหนา อดีตอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในการให้ความเห็นผลงานของนักศึกษาปีที่4 
ดร.สุรวงศ์ วรรณปักษ์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-18.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ (ห้อง 431) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์