คณะรัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ DPU จัดโครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ DPU จัดโครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

            โดยคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานและ ผศ.ฉัตรมงคล แน่นหนา อดีตอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในการให้ความเห็นผลงานของนักศึกษาปีที่ 4 ดร.นิสรา ใจซื่อ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-18.00 น. ณ ห้องประชุม 6-1 (ห้องทวี บุณยเกตุ) อาคารสำนักอธิการบดี