คณะรัฐประศาสนศาสตร์

นศ.รปศ. สำนักงานกิจการนักศึกษา DPU ร่วมใจเดินรณรงค์เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้ง 62

นศ.รปศ. สำนักงานกิจการนักศึกษา DPU ร่วมใจเดินรณรงค์เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้ง 62 

       นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์และสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ร่วมกันเดินรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา และอาจารย์ชัยศักดิ์ ศุกระกาญจน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ณ ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย