คณะรัฐประศาสนศาสตร์

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ รับมอบทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาท

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ผศ.ดร.วลัยพร  รัตนเศรษฐ รับมอบทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาท
จากคุณสมศักดิ์ ธัญคุณากร (ในนามบริษัท พรทิพย์ แทรเวล จำกัด) ศิษย์เก่ารปศ.ภาคพิเศษ เพื่อเป็นทุนเสริมโอกาสสำหรับนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ต่อไป 
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกคน ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ขอขอบพระคุณคุณสมศักดิ์ ธัญคุณากรเป็นอย่างยิ่งค่ะ