คณะรัฐประศาสนศาสตร์

รำลึกพระคุณครู กตัญญูผู้มีคุณ และประดับเข็มเกียรติยศ” คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

รำลึกพระคุณครู กตัญญูผู้มีคุณ และประดับเข็มเกียรติยศ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์