คณะรัฐประศาสนศาสตร์

คณะรปศ. DPU โดยศูนย์ที่ปรึกษานวัตกรรมวิชาการและการตลาดภาครัฐ ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ ประสบการณ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภาครัฐ และภาคประชาสังคม ภายใต้ Thailand 4.0

          คณะรปศ. DPU โดยศูนย์ที่ปรึกษานวัตกรรมวิชาการและการตลาดภาครัฐ ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ "ประสบการณ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภาครัฐ และภาคประชาสังคม ภายใต้ Thailand 4.0

โดย ท่านคุณวุฒิ ตันตระกูล รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และท่านวีระ ศรีวัฒนตระกูล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายกสมาคมส่งเสริมพัฒนาการค้า การลงทุน ประจวบ-มะริด
ณ ห้องประชุมทวี บุณยเกตุ (6-1) อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมทวี บุณยเกตุ (6-1) อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์