คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 ศูนย์ที่ปรึกษานวัตกรรมวิชาการและการตลาดภาครัฐ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรม “มารู้จักกับประเด็นสำคัญในรัฐธรรมนูญ 2560 ”

           “มารู้จักกับประเด็นสำคัญในรัฐธรรมนูญ 2560 ”  โดย ดร.สติธร ธนานิธิโชติ นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักงานวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ถึงภาพรวมและแนวโน้มการพัฒนา Thailand 4.0 ณ ห้องประชุมทวี บุณยเกตุ (6-1) อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์