คณะรัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ โดยศูนย์ที่ปรึกษานวัตกรรมวิชาการและการตลาดภาครัฐ "จัดโครงการฝึกอบรม มารู้จักกับประเด็นสำคัญในรัฐธรรมนูญ 2560"

          คณะรัฐประศาสนศาสตร์ โดยศูนย์ที่ปรึกษานวัตกรรมวิชาการและการตลาดภาครัฐ "จัดโครงการฝึกอบรม มารู้จักกับประเด็นสำคัญในรัฐธรรมนูญ 2560" โดย ดร.สติธร ธนานิธิโชติ นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร  นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม มารู้จักกับประเด็นสำคัญในรัฐธรรมนูญ 2560 ภาพรวมและแนวโน้มการพัฒนา ประเทศไทย 4.0
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมทวี บุณยเกตุ (6-1) อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ลงทะเบียนออนไลน์ คลิก https://goo.gl/forms/yn8jW9b29c4xS3Ru1
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Tel : 02-954-7300 ต่อ 656, 668