คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รับเชิญเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดจันทบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รับเชิญเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยอ.สุชาวดี เดชทองจันทร์ ลิมปนนาคทอง และนายพัชวี มณีฉาย ทีมงานรปศ.

ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ จันทบุรี ผู้เข้ารับการอบรม 250 คน

โดยมีท่านพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดและเข้าร่วมโครงการ

ท่านพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดและเข้าร่วมโครงการ