คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมด้วยอ.สุชาวดี เดชทองจันทร์ ลิมปนนาคทอง และนายพัชวี มณีฉาย ทีมงานรปศ. ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2561
ณ แบคคัส โฮม รีสอร์ท ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ