คณะรัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ โดยศูนย์ที่ปรึกษานวัตกรรมและการตลาดภาครัฐ "จัดโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง ระบบการเลือกตั้งแบบไพรมารีโหวต (Primary Vote)

          คณะรัฐประศาสนศาสตร์ โดยศูนย์ที่ปรึกษานวัตกรรมและการตลาดภาครัฐ "จัดโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง ระบบการเลือกตั้งแบบไพรมารีโหวต (Primary Vote)
กับการพัฒนาทิศทางการเมืองไทย" โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ ไชยพร อาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร  นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และผู้ที่สนใจเข้าร่วม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งในปี 2562
ในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมทวี บุณยเกตุ (6-1) อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ลงทะเบียนออนไลน์ คลิก https://goo.gl/forms/HCLrclBfKHpcesQ72
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Tel : 02-954-7300 ต่อ 656, 668